[1]
โรจนกร อ. 2019. ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 8, 2 (ธ.ค. 2019), 1–14.