[1]
บุรุษวยากรณ์ อ. และ สมบูรณ์ทรัพย์ ศ. 2017. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 1 (มิ.ย. 2017), 81–95.