[1]
ยูน ช. 2017. กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS). วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 1 (มิ.ย. 2017), 123–124.