[1]
ปสันน์สิริคุณ ธ. และ พึ่งบางกรวย จ. 2017. ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 2 (ธ.ค. 2017), 30–42.