[1]
ชนะภัยรี ม., อิงอาจ อ., อจลบุญ พ. และ รามเดชะ ธ. 2017. รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 6, 2 (ธ.ค. 2017), 71–87.