[1]
นิลมาลา ก., เรืองอริยภักดิ์ เ. และ จั่นจีน ก. 2021. รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 10, 1 (มิ.ย. 2021), 92–112.