[1]
ซุ้นสั้น น., ศักดิ์ศิริโสภณ พ. , สังข์ทอง ส. และ ทวีเส้ง ห. 2021. การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 106–127.