[1]
ด้วงจันทร์ ช., สอาด ก. , สมนิล ช. , รอดสะใภ้ ณ. , นุ้ยไม ต. , คมกำแหง อ. และ ฤทธิโสม ภ. 2021. แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 10, 2 (ธ.ค. 2021), 148–163.