[1]
ศรีเมือง พ. และ จันพลา จ. 2022. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 11, 1 (มิ.ย. 2022), 43–66.