[1]
บุญโถ ณ., ตั้งเอกจิต ม. และ เลาหะวิสุทธิ์ ส. 2023. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 70–95.