[1]
นมะหุต ก.เ. และ ฟักทอง ด. 2023. การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ตัวแปรการบอกต่อเป็นตัวแปรคั่นกลาง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 26–50.