[1]
บัวติ๊บ ส. , พุ่มพฤกษ์ ช. และ เชียรวัฒนสุข ก. 2023. การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 12, 1 (มิ.ย. 2023), 162–174.