(1)
พันธุ์ชนะ ล.; บัญชาพัฒนศักดา ช. นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย. Bus. J. of Burapha manag. 2019, 8, 70-88.