(1)
วัฒนะ ศ.; ศรีชุมพวง เ.; พันธ์พงศ์ เ.; ล่านุ้ย ส.; ชัยเพชร อ.; เดชนครินทร์ ส. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา. Bus. J. of Burapha manag. 2019, 8, 30-51.