(1)
ลือกิตินันท์ ว.; ชำนิ ส.; สอนดา ป. บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. Bus. J. of Burapha manag. 2018, 7, 15-27.