(1)
ประนิสอน อ.; แสดงหาญ พ.; อิงอาจ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก. Bus. J. of Burapha manag. 2017, 6, 16-37.