(1)
เชียรวัฒนสุข ก.; เข็มเจริญ ส. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. Bus. J. of Burapha manag. 2017, 6, 38-50.