(1)
โรจนกร อ. ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. Bus. J. of Burapha manag. 2019, 8, 1-14.