(1)
ยูน ช. กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS). Bus. J. of Burapha manag. 2017, 6, 123-124.