(1)
ชนะภัยรี ม.; อิงอาจ อ.; อจลบุญ พ.; รามเดชะ ธ. รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. Bus. J. of Burapha manag. 2017, 6, 71-87.