(1)
นีรพัฒนกุล ด. . การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ. Bus. J. of Burapha manag. 2020, 9, 103-104.