(1)
นิลมาลา ก.; เรืองอริยภักดิ์ เ.; จั่นจีน ก. . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน. Bus. J. of Burapha manag. 2021, 10, 92-112.