(1)
ด้วงจันทร์ ช.; สอาด ก. .; สมนิล ช. .; รอดสะใภ้ ณ. .; นุ้ยไม ต. .; คมกำแหง อ. .; ฤทธิโสม ภ. . แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Bus. J. of Burapha manag. 2021, 10, 148-163.