(1)
บุญโถ ณ.; ตั้งเอกจิต ม.; เลาหะวิสุทธิ์ ส. . ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท คุณค่าด้านการสื่อสารเรื่องสำคัญ ในการตรวจสอบ และราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. Bus. J. of Burapha manag. 2023, 12, 70-95.