(1)
นมะหุต ก. เ. .; ฟักทอง ด. . การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ตัวแปรการบอกต่อเป็นตัวแปรคั่นกลาง. Bus. J. of Burapha manag. 2023, 12, 26-50.