(1)
บัวติ๊บ ส. .; พุ่มพฤกษ์ ช. .; เชียรวัฒนสุข ก. การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ. Bus. J. of Burapha manag. 2023, 12, 162-174.