สรไกรกิติกูล ม.; เปลี่ยนไพโรจน์ ภ. มุมมองและการปรับตัวของพนักงานในยุคดิจิตอลแบงก์กิ้ง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 62–80, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154155. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.