ศรีสุวรรณ ส.; เดชมิตร บ. แนวทางการจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ให้มีเสน่ห์ แตกต่างอย่างมีอัตลักษณ์ เพื่อตอบโจทย์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 1–13, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/154933. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.