พันธุ์ชนะ ล.; บัญชาพัฒนศักดา ช. นวัตวิถีดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ของนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรปในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 70–88, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/177673. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.