วัฒนะ ศ.; ศรีชุมพวง เ.; พันธ์พงศ์ เ.; ล่านุ้ย ส.; ชัยเพชร อ.; เดชนครินทร์ ส. การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้ประกอบการขายเครื่องสำอางในจังหวัดสงขลา. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 30–51, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/185222. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.