ใจทิพย์ โ.; เชียรวัฒนสุข ก. ศักยภาพของผู้นำองค์กรธุรกิจในสถานการณ์โลกที่มีความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 1–14, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/193368. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.