ลือกิตินันท์ ว.; ชำนิ ส.; สอนดา ป. บทบาทของฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความตระหนักและบริหารจัดการแรงงานสูงอายุในองค์กรภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 15–27, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/211827. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.