ทอนไชย ฐ.; ศรีพรหม ณ.; ศรีพรหม น.; ซุ่ยยัง ป.; เดชทิพย์พรพงศ์ ห.; เจริญวิริยะกุล ศ. กลไกการทำงานของบิทคอยน์. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 100–110, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212717. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.