ประนิสอน อ.; แสดงหาญ พ.; อิงอาจ อ. ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานเพื่อสร้างองค์กรสุขภาวะกับความสุขในการทำงานระดับองค์กรตามความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในโรงแรมภาคตะวันออก. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 16–37, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/212794. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.