เชียรวัฒนสุข ก.; เข็มเจริญ ส. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 38–50, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/215832. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.