โรจนกร อ. ผลกระทบของเทคโนโลยีลบล้างในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 1–14, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/217097. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.