บุรุษวยากรณ์ อ.; สมบูรณ์ทรัพย์ ศ. ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าพื้นที่ตลาดนัดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 81–95, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218284. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.