ยูน ช. กระบวนการและวิธีการออกแบบบริการ (SERVICE DESIGN PROCESS & METHODS). วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 1, p. 123–124, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/218317. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.