ปสันน์สิริคุณ ธ.; พึ่งบางกรวย จ. ทัศนคติการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 30–42, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226214. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.