ชนะภัยรี ม.; อิงอาจ อ.; อจลบุญ พ.; รามเดชะ ธ. รูปแบบอิทธิพลของปัจจัยการถ่ายโอนการเรียนรู้จากการฝึกอบรมของผู้บริหารองค์การ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 6, n. 2, p. 71–87, 2017. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/226282. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.