แฟร์รี่ ก. น. Humanity works: merging technologies and people for the workforce of the future. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 142–143, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/231632. Acesso em: 5 มี.ค. 2024.