นีรพัฒนกุล ด. . การบัญชี: เครื่องมือสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 103–104, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242452. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.