นิลมาลา ก.; เรืองอริยภักดิ์ เ.; จั่นจีน ก. . รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเช่าเหมาลำสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวจีน. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 92–112, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/242899. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.