ซุ้นสั้น น.; ศักดิ์ศิริโสภณ พ. .; สังข์ทอง ส.; ทวีเส้ง ห. การรับรู้ผลกระทบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านบางโรง จังหวัดภูเก็ต. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 106–127, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243039. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.