จรรยาภรณ์พงษ์ ม.; คุณปลื้ม ณ.; ใจดี ว.; เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี พ. การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 52–65, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/243434. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.