ด้วงจันทร์ ช.; สอาด ก. .; สมนิล ช. .; รอดสะใภ้ ณ. .; นุ้ยไม ต. .; คมกำแหง อ. .; ฤทธิโสม ภ. . แบบจำลองโมเดลความตั้งใจเชิงสาเหตุการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 148–163, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/246074. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.