อนันต์วรณิชย์ พ. . การพัฒนาตัวแบบกระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์: กรณีศึกษาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมและเชิงสร้างสรรค์ 3 ชุมชน. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 65–90, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249459. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.