ศรีเมือง พ.; จันพลา จ. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของบุคลิกภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสามารถในการปรับตัวในการทำงานที่ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพนักงานบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 43–66, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/249688. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.