นมะหุต ก. เ. .; ฟักทอง ด. . การวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุของความตั้งใจกลับมาเยือนซ้ำของนักท่องเที่ยว ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ตัวแปรการบอกต่อเป็นตัวแปรคั่นกลาง. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 26–50, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/259183. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.