บัวติ๊บ ส. .; พุ่มพฤกษ์ ช. .; เชียรวัฒนสุข ก. การพัฒนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ. วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 162–174, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/BJBM/article/view/266449. Acesso em: 29 ก.พ. 2024.